I. Pagrindinės sąvokos

1. Bendrovė arba Asmens duomenų valdytojas - MB „Nepirk rakinės“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti mažoji bendrija, kurios juridinio asmens kodas 304909038, buveinės adresas Švitrigailos g. 1 – 49, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (Valstybės įmonė „Registrų centras“, Vilniaus filialas), esanti Elektroninės nuomos platformos paslaugų tiekėja.
2. Klientas arba Duomenų subjektas - veiksnus pilnametis, t. y. 18 (aštuoniolikos) ir daugiau metų fizinis asmuo arba nepilnametis veiksnus asmuo, turintis ne mažiau kaip 16 (šešiolika) metų ir tėvų arba rūpintojų sutikimą (išskyrus emancipacijos atvejį), kuris naudojasi Bendrovės Elektroninės nuomos platformos Paslaugomis, kurio asmens duomenis tvarko Bendrovė vadovaujantis šia Privatumo politika bei Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Elektroninė nuomos platforma – Bendrovės elektroninė platforma adresu www.bragbag.lt

4. Paslaugos – visos Bendrovės teikiamos paslaugos.

5. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

6. Asmens duomenų tvarkymas - bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

7. Partneris – juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Bendrovei, susijusias su Bendrovės vykdoma veikla, arba parduodantis jai prekes, arba vykdantis su Bendrove bendrus projektus, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkodaros akcijas, bendras pardavimų kampanijas, lojalumo programas, ir kt., žiniasklaidos priemonėse, internetiniuose puslapiuose, Elektroninėje platformoje, mažmeninės prekybos parduotuvėse, prekybos tinkluose, ir kt.

8. Slapukas – atitinkamas failas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Elektroninės parduotuvės tinklapio į Elektroninės parduotuvės lankytojo kompiuterio kietąjį diską tam, kad Elektroninės parduotuvės administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą Elektroninėje parduotuvėje, taip pat palaikyti tinkamą Elektroninės parduotuvės funkcionalumą.

9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

10. Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, nustatantį Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.

11. Paskyra – pagrindiniai Kliento prisijungimo prie Elektroninės nuomos platformos duomenys, kuriuos sudaro vienas elektroninio pašto adresas ir Slaptažodis.

12. Slaptažodis – tai Kliento sukurta unikali skaičių, raidžių, arba skaičių ir raidžių arba kitų simbolių kombinacija, kurią suvedus galima prisijungti prie Elektroninės parduotuvės.

II. Bendrosios nuostatos

13. Klientas suteikia teisę Bendrovei atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais.

14. Asmens duomenis tvarkomi vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šia Privatumo politika, Bendrovės vidaus Asmens duomenų tvarkymo tvarka.

15. Bendrovėje Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais žemiau nurodytais principais:

15.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
15.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
15.3. Asmens duomenys yra tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
15.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
15.5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
15.6. Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali;
15.7. Kliento Asmens duomenys bei asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.

16. Laikoma, kad Klientas, užsakydamas paslaugas Elektroninėje palatformoje perskaitė galiojančios redakcijos Privatumo politiką ir su ja sutinka. Jei Klientas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar Privatumo politika, tokiu atveju Klientas privalo nepateikti užsakymo ir nepirkti prekės Elektroninėje parduotuvėje.

17. Su Privatumo politika galima susipažinti Elektroninėje platformoje ir bet kada ją atsispausdinti. Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama Bendrovės nuožiūra. Nauja Privatumo politikos redakcija skelbiama Elektroninėje platformoje.

18. Klientas gali pateikti užsakymą Elektroninėje nuomos platformoje be registracijos, arba per savo Paskyrą prisiregistravus Elektroninėje nuomos paltformoje.

19. Pirminės registracijos prie Elektroninės nuomos platformos metu per Paskyrą, Klientas privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą bei sugalvoti saugų Slaptažodį bei pateikti tikslius Asmens duomenis Elektroninei parduotuvei. Klientas atsako už jų teisingumą. Sukūrus Paskyrą, Klientui suteikiamas identifikavimo kodas.

20. Naudodamasis Paslaugomis, taip pat užsakydamas paslaugas  Elektroninėje nuomos platformoje Klientas visuomet privalo pateikti tikslius Asmens duomenis Elektroninei parduotuvei ir atsako už jų teisingumą.

21. Klientas turi teisę bet kada keisti bei papildyti Asmens duomenis Paskyroje arba kreiptis į el.parduotuvę su prašymu panaikinti Paskyrą.

22. Klientas privalo neatskleisti Slaptažodžio tretiesiems asmenims ir jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui.

III. Asmens duomenų rinkimas, naudojimas, koregavimas ir saugojimas

23. Bendrovė gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento Asmens duomenys (t.y. vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas, amžius/gimimo metai, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istorija, o taip pat, esant Kliento sutikimui, amžius, lytis, gimimo data, gyvenamoji vietovė) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

23.1. Elektroninių paslaugų teikimo tikslu tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas), pirkimų istorija (pirktų prekių rūšys, išleistų pinigų sumos), telefono numeris;
23.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu, tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
23.3. Elektroninių užklausų administravimo tikslu, Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, lytis telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;
23.4. Asmens kodas naudojamas pateikti pelno gavimo duomenis ir mokant mokestį už klientą Lietuvos valstybei pagal LR įstatymus.

24. Klientas, kaip Duomenų subjektas, turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Kliento Asmens duomenų tvarkymo procedūromis:

24.1. gauti iš Bendrovės informaciją apie Kliento Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
24.2. gauti iš Bendrovės informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Kliento asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
24.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti Kliento Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų.
24.4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Kliento asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekiame mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Kliento interesai nėra svarbesni;
24.5. Reikalauti, kad būtų apriboti Bendrovės asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
24.6. Reikalauti, kad tvarkomus asmens duomenis, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, Bendrovė persiųstų kitai šaliai, jeigu tai yra techniškai įmanoma;
24.7. pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

25. Kliento Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

25.1. Kuomet yra gautas Kliento sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;
25.2. Asmens duomenys elektroninių paslaugų teikimo tikslais teikiami Partneriams, teikiantiems Bendrovei paslaugas, susijusias su Bendrovės vykdoma veikla;
25.3. Partneriams, priklausantiems tai pačiai įmonių grupei, esantiems Europos Sąjungos valstybėje narėje, dėl IT sprendimų, finansinės/buhalterinės apskaitos;
25.4. Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.

26. Klientui yra žinoma apie jo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys Tiesioginės rinkodaros tikslu, t.y. Klientas turi teisę išreikšti nesutikimą iš karto, arba vėliau.

27. Klientas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų perduodami Parneriams vykdant Kliento užsakymą, pateiktą Elektroninėje parduotuvėje, taip pat Bendrovei teikiant Paslaugas Klientui, taip pat Bendrovės Partneriams, kaip nurodyta 25 punkte.

28. Jei Klientas nesutinka su Privatumo politika, Klientas neturės galimybės naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis. Klientas gali išreikšti savo nesutikimą su šią Privatumo politika 24 punkte nustatyta tvarka.

29. Bendrovė, įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovės taikomos Asmens duomenų apsaugos priemonių lygis atitinka Lietuvos Respublikos teisės reikalavimus. Kliento asmens duomenys yra šifruojami nuo jo autorizacijos Elektroninėje platformoje momento. Pirkimo procedūra vykdoma per https:// protokolą. Prieigą prie Asmens duomenų turi tik Bendrovės įgalioti asmenys.

30. Klientas sutinka, kad tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus ir/ar Kliento Asmens duomenys buvo galimai panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba yra pagrįstų įtarimų dėl asmens tapatybės vagystės, dėl kurių kompetentingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba yra kiti teisėti pagrindai ar tikslai, jo Asmens duomenys būtų saugomi Bendrovės serveriuose ilgiau, nei nustatyta šioje Privatumo politikoje.

31. Gavusi Duomenų subjekto nurodymą ar paklausimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Bendrovė pateikia Klientui atsakymą, patenkinant prašymą/nurodymą arba motyvuotai atsisakant tai padaryti, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi datos. Jeigu Duomenų subjektas pageidauja, atsakymas turi būti pateiktas raštu.

32. Tam, kad Elektroninėje nuomos platformoje Bendrovė galėtų pasiūlyti Klientui visavertes paslaugas, Kliento kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija (Slapukai), kuri naudojama Kliento, kaip ankstesnio Elektroninės nuomos platformos naudotojo, atpažinimui, renkant Elektroninės nuomos platformos lankomumo statistiką, informaciją apie pirkinių krepšelį. Klientas bet kada gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus, kaip aprašyta tinklapio informacinės lentelės apie slapukus nuorodoje.

IV. Kitos nuostatos

33. Bendrovė turi teisę keisti, papildyti „Privatumo politiką“ visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra paskelbiami Elektroninėje platformoje.